Klauzula RODO

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (określanych dalej jako „Klient”), na potrzeby przedstawienia tym podmiotom oferty handlowej dotyczącej usług świadczonych przez Administratora, obejmujących w szczególności następujące rodzaje informacji: imię oraz adres e-mail (określanych dalej jako „Dane Osobowe”) jest Natalia Ośko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WolfMedia Natalia Ośko z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Saperskiej 32B/9, 61-493 Poznań, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP 5632273539, REGON 384119350 (określana dalej jako „Administrator”).

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest możliwość przesłania oferty handlowej dotyczącej usług świadczonych przez Administratora oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) Rozporządzenie UE 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. przedstawienia Klientowi oferty handlowej usług oferowanych przez Administratora oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z ewentualną realizacją zlecenia.

4. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: a) Administrator, b) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; c) usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług; d) podmioty upoważnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; f) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 powyżej, nie dłużej niż na okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych Osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych Osobowych;

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;

e) przenoszenia swoich Danych Osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych W przypadkach, w których przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania Umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych Osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych Osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych Danych Osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

7. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przesłania Klientowi odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Niepodanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako wymagane lub wskazanych jako konieczne przez Administratora uniemożliwia przesłanie Klientowi oferty handlowej.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: WolfMedia Natalia Ośko, ul. Saperska 32B/9, 61-493 Poznań lub na adres e-mail: [email protected]